Menu

Czy broń biała jest legalna?

czy maczeta jest legalna

Odpowiedź na pytanie zawarte w tytule wydaje się oczywista: broń biała jest legalna w Polsce, przecież każdy z nas ma przynajmniej jeden nóż w kuchni.

W tym artykule postaram się spojrzeć na problem legalności broni białej z szerszej perspektywy.

W artykule tym będziemy przede wszystkim opierać się na ustawie o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku.

Definicja broni białej

Wg. wikipedii broń biała jest to rodzaj broni służącej do walki wręcz, a nie do miotania pocisków za pomocą energii chemicznej (broń palna) lub zakumulowanej energii mechanicznej (broń miotająca).

Ustawodawca nie definiuje broni białej jako takiej, więc załóżmy, że definicja prawna nie odbiega znacząco od definicji podanej powyżej. Jednakże w ustawie o broni i amunicji pojawia się definicja broni.

Art. 4. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć:

1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową;

2) broń pneumatyczną;

3) miotacze gazu obezwładniającego;

4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu:

  1. a) broń białą w postaci:

– ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni,

– kastetów i nunczaków,

– pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału,

– pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,

  1. b) broń cięciwową w postaci kusz,

  2. c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej.


ReklamaLegalność broni białej

Ustawa o broni i amunicji odnosi się tylko do pewnej podgrupy broni białej. Zaliczają się do niej pałki, kije bejsbolowe, kastety, nunczaki i ukryte ostrza. W całej ustawie nie pojawia się wzmianka o nożach, maczetach, toporkach itp.

Wróćmy jednak do broni białej wspomnianej w ustawie, czy taka laska z ukrytym ostrzem albo metalowy kij bejsbolowy są legalne. W dalszym części ustawy nie ma wzmianki o broni białej, natomiast artykuł 2 ustawy stwierdza:

Art. 2. Poza przypadkami określonymi w ustawie nabywanie, posiadanie oraz zbywanie broni i amunicji jest zabronione.

Wynika z tego, że już samo posiadanie metalowego kija, kastetu czy laski z ukrytym ostrzem jest nielegalne. Więc lepiej zastanów się czy chcesz takowe narzędzie posiadać.

Ale co z nożami, maczetami itd.? Co nie jest zakazane, jest dozwolone, zatem nabywanie, posiadanie i zbywanie broni białej, poza rodzajami broni wymienionymi w ustawie, jest legalne.

Kodeks wykroczeń

Posiadanie noża a używanie go to dwie różne rzeczy. Być może zadałeś kiedyś pytanie: czy mogę mieć przy sobie nóż na ulicy? Odpowiedź brzmi: tak lub nie, zależy to od okoliczności.

Artykuł 50a kodeksu wykroczeń stanowi:

Art. 50a. § 1. Kto w miejscu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny

podobnie niebezpieczny przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na

zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż

3000 zł.

  • 1a. Tej samej karze podlega, kto będąc uczestnikiem przejazdu

zorganizowanej grupy uczestników masowej imprezy sportowej, posiada

przedmioty określone w § 1 lub wyroby pirotechniczne.

  • 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 1a orzeka się

przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, choćby nie

stanowiły własności sprawcy.

Zatem jeżeli jedziesz na mecz ulubionego klubu piłkarskiego w formie zorganizowanego przejazdu, zostaw nóż w domu.

Paragraf pierwszy powyższego artykułu mówi, że możesz posiadać przy sobie nóż w miejscu publicznym, jeżeli okoliczności nie wskazują na chęć popełnienia przestępstwa, a to jest już kwestią interpretacji przez służby porządkowe.

Spójrzmy jednak na artykuł 52 paragraf 1 kodeksu wykroczeń:

Art. 52. § 1. Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia – podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Ustawa Prawo o zgromadzeniach definiuje czym  są owe zgromadzenia:

Art. 3. 1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni

dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia

wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach

publicznych.

2. Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się

w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia

wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie

byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Kodeks wykroczeń nie definiuje czym jest broń więc najlepiej założyć, że nóż podpada pod ten artykuł. Stąd wynika, że nie powinieneś brać z sobą noża, maczety, toporka, itp. na żadne imprezy masowe, jak np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Wnioski

Broń biała, poza przypadkami określonymi w ustawie o broni i amunicji, jest legalna. Jednakże uważaj gdzie i kiedy ją z sobą zabierasz.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem o legalności maczet.

One Comment

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.